logo
 02513819164 
0933504905
Phan Đỗ Đan Thanh
Lớp : 1A1
Nguyễn Ngọc Phương Quyên
Lớp : 1A2
Phạm Vũ Bảo Châu
Lớp : 1A3
Trịnh Gia Bảo
Lớp : 2A1
Trịnh Diệp Vy
Lớp : 2A2
Hà Quỳnh Anh
Lớp : 2A3
Phan Nguyễn Anh Quân
Lớp : 3A1
Lê Hà Chí Vỹ
Lớp : 3A2
Dương Gia Phú
Lớp : 3A3
Nguyễn Đạt Nhân
Lớp : 4A1
Phạm Nguyễn Anh Khoa
Lớp : 4A2
Nguyễn Phương Ngọc
Lớp : 4A3
Nguyễn Quốc Hiệu
Lớp : 4A4
Trần Lê Mai Anh
Lớp : 5A1
Nguyễn Ngọc Diễm My
Lớp : 5A2
Phạm Nguyễn Yến Trang
Lớp : 5A3
THÀNH TÍCH KHÁC
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 4 Cấp 1 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 12 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 11 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 10 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 2 năm học 2017-2018
 
.